CỰU ƯỚC SONG NGỮ

…..

HEBREW-VIETNAMESE INTERLINEAR OLD TESTAMENT

CỰU ƯỚC SONG NGỮ HEBREW – VIỆT

nguồn nguyên ngữ phối hợp từ 2 bản:

Hebrew Old Testament with Strong’s Numbers

The Complete Jewish Bible

dịch theo phương pháp word-for-word translation

(mỗi một TỪ-NGỮ tiếng Hebrew được dịch ra duy chỉ một TỪ-NGỮ tiếng Việt

cho mọi lần xuất hiện trong Kinh văn).

Dịch giả: Bút Lông Kim

Khởi động từ năm 2011 đến nay

Cựu Ước song ngữ đang được dịch và đưa lên mạng từng chương.

Hits: 3690