CỰU ƯỚC SONG NGỮ

…..

HEBREW-VIETNAMESE INTERLINEAR OLD TESTAMENT

CỰU ƯỚC SONG NGỮ HEBREW+ARAMAIC – VIỆT

nguồn nguyên ngữ phối hợp từ 2 văn bản:

Hebrew Old Testament with Strong’s Numbers

The Complete Jewish Bible

Bằng phương pháp dịch thuật WORD-FOR-WORD translation

(mỗi một TỪ-NGỮ tiếng Hebrew được dịch ra duy chỉ một TỪ-NGỮ tiếng Việt

cho mọi lần xuất hiện trong toàn bộ Kinh Thánh).

Dịch giả: Bút Lông Kim

Khởi động từ năm 2011 đến nay

Cựu Ước song ngữ đang được dịch và đưa lên mạng từng chương.