CỰU ƯỚC SONG NGỮ

…..

HEBREW-VIETNAMESE INTERLINEAR OLD TESTAMENT

CỰU ƯỚC SONG NGỮ HEBREW+ARAMAIC – VIỆT

nguồn nguyên ngữ fối hợp từ 2 văn bản:

Hebrew Old Testament with Strong’s Numbers

The Complete Jewish Bible

Bằng fương fáp zịch thuật ĐỐI-TỰ [WORD-FOR-WORD translation]

(mỗi một TỪ-NGỮ tiếng Hebrew được zịch ra zuy chỉ một TỪ-NGỮ tiếng Việt

cho mọi lần xuất hiện trong toàn bộ Kinh Thánh).

Dịch giả: Bút Lông Kim

Khởi động từ năm 2011 đến nay

Cựu Ước song ngữ đang được zịch và đưa lên mạng từng chương.