TRANG CHỦ

KINH THÁNH SONG NGỮ – INTERLINEAR HOLY BIBLE

Vietnamese Holy Bible translated from the original manuscripts of Hebrew, Aramaic and Greek.
(word-for-word translation)

Kinh thánh tiếng Việt được zịch thuật từ các văn bản gốc tiếng Hebrew, tiếng Aram và tiếng Hi Lạp.
(fương fáp zịch thuật đối-ngôn-lời)

Cựu Ước Song Ngữ Hebrew/Aramaic – Việt [Hebrew/Aramaic Vietnamese Interlinear Bible]

Tân Ước Song Ngữ Greek-Việt – [Greek Vietnamese Interlinear Bible]

Từ Điển Cựu Ước [Hebrew/Aramaic Vietnamese Bible Dictionary]

Từ Điển Tân Ước Greek-Việt [Greek Vietnamese Bible Dictionary]

Fương fáp zịch thuật WORD-FOR-WORD translation = ĐỐI-TỰ: nghĩa là mỗi một NGÔN-LỜI [word] trong NGUYÊN-NGỮ [Hebrew/Greek] dù có nhiều NGỮ-NGHĨA [meaning] trong nhiều NGỮ-CẢNH [context] khác nhau nhưng vẫn được zịch ra chỉ một NGÔN-LỜI [word] hoặc một CỤM-NGÔN-LỜI [phrase] trong tiếng Việt suốt cả Kinh Thánh.

© Bút Lông Kim 1999-2024

Ativador Windows 7   Ativador Windows 8, 8.1   ativador office 2019  ativador office 2021     ativador office 365