KINH THÁNH SONG NGỮ – INTERLINEAR BIBLE

Cựu Ước Song Ngữ Hebrew/Aramaic – Việt [Hebrew/Aramaic Vietnamese Interlinear Bible]

Tân Ước Song Ngữ Greek-Việt – [Greek Vietnamese Interlinear Bible]

Từ Điển Cựu Ước [Hebrew/Aramaic Vietnamese Bible Dictionary]

Từ Điển Tân Ước Greek-Việt [Greek Vietnamese Bible Dictionary]

Bằng phương pháp dịch thuật WORD-FOR-WORD translation

(Nghĩa là mỗi một TỪ-NGỮ [word] trong NGUYÊN-NGỮ [Hebrew/Greek] dù có nhiều NGỮ-NGHĨA [meaning] trong nhiều NGỮ-CẢNH [context] khác nhau nhưng vẫn được dịch ra chỉ một TỪ-NGỮ [word] hoặc một CỤM-TỪ-NGỮ [phrase] trong tiếng Việt suốt cả Kinh Thánh)

© Bút Lông Kim 2022

Program Descargar

free fire download for pc 

foxit reader 9.6.0 full crack foxit reader 9.6.0 full crack