KINH THÁNH SONG NGỮ – INTERLINEAR BIBLE

Cựu Ước Song Ngữ Hebrew-Việt – Hebrew Vietnamese Interlinear Bible

Tân Ước Song Ngữ Greek-Việt – Greek Vietnamese Interlinear Bible

Từ Điển Cựu Ước – Hebrew Vietnamese Bible Dictionary

Từ Điển Tân Ước Greek-Việt – Greek Vietnamese Bible Dictionary

Bằng phương pháp dịch thuật CHIẾT-TỰ [WORD-FOR-WORD translation]

(Phương pháp dịch CHIẾT-TỰ [word-for-word translation] nghĩa là mỗi một TỪ-NGỮ [word] trong NGUYÊN-NGỮ [Hebrew/Greek] dù có nhiều NGỮ-NGHĨA [meaning] trong nhiều NGỮ-CẢNH [context] khác nhau nhưng vẫn được dịch ra chỉ một TỪ-NGỮ [word] hoặc một CỤM-TỪ-NGỮ [phrase] trong tiếng Việt suốt cả Kinh Thánh)

© Bút Lông Kim 2021

Hits: 49305