CỰU ƯỚC SONG NGỮ

CỰU ƯỚC SONG NGỮ

HEBREW-VIETNAMESE INTERLINEAR OLD TESTAMENT

Kinh Thánh Song ngữ Cựu Ước Hebrew – Việt

(dịch theo hương pháp word-for-word translation,

mỗi một từ tiếng Hebrew chỉ có một nghĩa trong tiếng Việt.)

Người dịch: Bút Lông Kim

 Email: vietbible@gmail.com

Buôn Ma Thuột, Vietnam 2018